| Начало |
  • Повърхностно напрежение
Това е степен на сцепление между молекулите на водата. Органичните и неорганичните съединения се разтварят в течна среда, съдържаща вода, и затова повърхностното напрежение на употребяваната от нас вода е много важно. То определя силата на сцепление между молекулите на водата, а също така геометричната форма на повърхността на течността. Водата в организма играе ролята на разтворител, осигурява транспортна система и служи като среда за живот на нашите клетки.Повърхностното напрежение определя способността на водата да прониква и да разтваря вещества. Колкото по-ниско е то, толкова по-високи са способностите на водата да разтваря и по-добри са нейните свойства като течност. Летливостта (изпаряемостта) на течността също зависи от силата на сцепление на молекулите. Колкото по-ниско е повърхностното напрежение, толкова по-летлива е течността. Най-ниско повърхностно напрежение имат спиртовете и разтворителите. Това, на свой ред, определя тяхната активност, тоест способността им да взаимодействат с други вещества. Тези три величини – повърхностно напрежение, способност да разтваря вещества и течливост на водата, са взаимосвързани. Повърхностното напрежение може да бъде измерено. Мерната единица е дин/см2. Водопроводната вода има повърхностно напрежение около 73 дин/см2, вътре- и между-клетъчната течност имат повърхностно напрежение 43 дин/см2. Степента на повърхностно напрежение определя течното състояние на водата. Образно казано водата може да бъде по-плътна или по-еластична – течна. Желателно е в организма да постъпва „по-течна” вода, тогава клетките няма да изразходват много енергия за преодоляване на повърхностното напрежение. Вода с ниско повърхностно напрежение биологически е по-достъпна. Тя влиза по-лесно в междумолекулярно взаимодействие.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg