| Начало |
  • Алкално-киселинен баланс
Разпадането на молекулите на различни вещества в разтворите се нарича електролитна дисоциация. Част от молекулите на водата под въздействието на слабо електричество също се разпадат на йони, които се обозначават Н+ (свободни водородни йони) и ОН- (хидроксилна група). Когато съотношението на едните и другите е равно, се казва, че водата има неутрална реакция.
Неутралната вода има рН 7, а неутрална се нарича такава вода, в която въобще няма киселини и алкални съставки, или те са в еднакво съотношение. Във вода, съдържаща алкални съставки (в чийто състав се съдържат хидроксилни групи ОН), концентрацията на йони на водорода ще е по-малко и показателят рН ще започне да се повишава, а ако във водата има киселини (в чийто състав има Н), рН се понижава.
Скалата с показатели на рН е права линия със стойности от 0 до 14, където рН на неутралната вода се намира по средата. Наляво са киселите води, надясно – алкалните.

 Много често показателят рН се бърка с понятията киселинност и алкалност на водата. Важно е да се прави разлика между тях. Главната разлика е, че рН е показател за интензивност, а не за количество. Тоест рН отразява степента на кисела или алкална среда, докато „киселинност” или „алкалност” характеризират количественото съдържание на съответни вещества във водата, които могат да неутрализират съответно киселите или алкалните компоненти. рН на водата е един от най-важните работни показатели за качеството на водата, определящи до голяма степен характера на химическите и биологични процеси, извършващи се във водата. В зависимост от стойностите на рН може да се промени скоростта на протичане на химическите реакции, степента на корозираща агресивност на водата, токсичността на замърсяващите я вещества и т.н.
Обикновено нивото на рН се намира в граници, при които не влияе пряко на потребителските качества на вода. Така например в речните води рН обикновено е в границите от 6,5 до 8,5, в атмосферните валежи – 4,6 – 6,1, в блатата – 5,5 – 6,0, в морската вода – 7,9 – 8,3. Успоредно с това е известно, че при ниско рН водата притежава висока корозионна активност, а при високи нива (рН 11) водата става като сапунена, има неприятна миризма и може да предизвика дразнене на очите и кожата. Именно затова за питейни и битови нужди водата трябва да има параметри от 6 до 9 рН. Оптималните стойности на рН варират в различните системи за пречистване на водата в съответствие с нейния състав, характера на минералите, използвани в системата за разпределение, а също така в зависимост от използваните методи за обработка на водата. Основните жизнени среди (кръв, лимфа, слюнка, междуклетъчна течност, ликвор и др.) имат слабо алкална реакция. При промяна в посока киселинност се променят биохимичните процеси, организмът „вкисва”. Това води до развитие на болести.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg