| Начало |
  • Окислително-редукционен по
Това е способността на водата да се включва в биохимични реакции. Тя се определя от наличието на свободни електрони във водата. По време на окислителните или редукционните реакции се променя електрическият потенциал на окисляващото или редуциращото вещество – едно вещество, отдавайки свои електрони и зареждайки се положително, се окислява, а друго – присъединявайки електрони и зареждайки се отрицателно – се редуцира. Разликата в електрическите потенциали между тях се нарича окислително-редукционен потенциал (ОРП). Това е много важен показател за организма на човека. Окислително-редукционният потенциал е мярка за химическата активност на елементите или на техни съединения в обратими химически процеси, свързани с промяна на заряда на йоните в разтворите. При измерване (в електрохимията) тази величина се обозначава със символа Еh и се изразява в миливолта. Колкото по-висока е концентрацията на компоненти, способни към окисляване, спрямо концентрацията на компоненти, способни да се редуцират, толкова по-висок е показателят Еh. Такива вещества като кислородът и хлорът се стремят към присъединяване на електрони и имат висок електрически потенциал, следователно окислител може да бъде не само кислородът, но и други вещества (хлорът например), а вещества от типа на водорода например, отдават електрони и имат нисък електрически потенциал. Най-висока окислителна способност притежава кислородът, а редукционна – водородът, но между тях се намират и други вещества, включващи се във водата, които изпълняват в една или друга степен ролята на окислители или редуктори.Стойността на окислително-редукционния потенциал за всяка окислително-редукционна реакция може да има както положително, така и отрицателно значение.В природната вода стойностите на Еh варират от – 400 до + 700 мВ, което се определя от цялата съвкупност на извършващите се в нея окислителни и редукционни процеси. В условията на равновесие стойностите на ОРП по определен начин характеризират водната среда и позволяват да правят някои общи изводи за химическия състав на водата. В биохимията, за разлика от електрохимията, стойностите на Еh не се изразяват в миливолта, а в условни единици rH (reduction Hydrogenii). Резултатите от измерване на ОРП с уред в условни единици могат да се изразят с помощта на формулата на Нернст или чрез специална таблица.
rH = (Eh + 200)/30 + 2pH

Скалата с условни единици на rH съдържа 42 степени:
rH 0---------------------------- 28 --------------------------42
                  <редуктор<            >окислител>

„0” – означава чистият водород;
„42” – чистият кислород;
„28” – неутрална среда.
Окислителните процеси понижават показателя за алкално-киселинно равновесие (колкото по-високо е rH, толкова по-ниско е рН); редукционните – повишават рН. На свой ред показателят рН влияе също върху rH.В организма на човека енергията, отделяна при окислително-редукционните реакции, се изразходва за поддържане на хомеостазата (относителното динамично постоянство на състава и свойствата на вътрешната среда и устойчивост на основните физиологични функции на организма) и регенерация на клетките на организма, тоест – за осигуряване процесите на жизнената дейност на организма.ОРП на вътрешната среда в организма на човека, измерен на платиновия електрод относно хлор-сребърния електрод за сравнение, при норма винаги е равен на нула, тоест има отрицателни значения, които варират обикновено в рамките от –100 до –200 мВ. ОРП на питейната вода, измервана по същия начин, почти винаги е с положителни стойности – от +100 до +400 мВ. Това се потвърждава практически при всички питейни води, течащи от водопроводните мрежи във всички градове по света, бутилирани в стъклени или пластмасови бутилки, която се получава при пречистване с процеса на обратна осмоза и при повечето големи или малки пречиствателни системи. Посочените разлики в ОРП на вътрешната среда в организма на човека и питейната вода означават, че активността на електроните във вътрешната среда на организма е много по-висока, отколкото активността на електроните в питейната вода. Активността на електроните е изключително важна характеристика на вътрешната среда в организма, тъй като е пряко свързана с фундаменталните процеси на жизнената дейност. Практически всички биологически важни системи, определящи акумулацията и потреблението на енергия, репликацията и предаването на наследствени признаци, всевъзможните ензимни системи на организма, съдържат молекулярни структури с разпределени заряди, напрежението на електрическото поле между които достига 104 до 106 В/см. Изследванията през последните години сочат, че именно тези полета в значителна степен определят преноса на заряди в биологичните системи и обуславят селективността и автоконтрола в отделните стадии на сложните биохимични преобразувания и че ОРП, като показател за активността на електроните, оказва значително влияние върху функционалните свойства на електроактивните компоненти на биологичните системи.Когато обикновената вода прониква в тъканите на човешки (или друг) организъм, тя отнема електрони от клетките и тъканите, които са съставени на 80 – 90% от вода. В резултат на това биологичните структури на организма (клетъчните мембрани, органоидите на клетките, нуклеиновите киселини и др.) биват подложени на разрушение. Така организмът се износва, старее, жизнено важни органи губят своята функция. Но тези негативни процеси могат да бъдат забавени, ако в организма с напитките и храната постъпва вода, която притежава свойствата на вътрешната среда на организма, тоест притежава защитни възстановителни (редукционни) свойства. Ако постъпващата в организма питейна вода има ОРП, близък по стойност до ОРП на вътрешната среда в организма на човека, то електрическата енергия на клетъчните мембрани (жизнената енергия на организма) няма да бъде изразходвана за коригиране на активността на електроните на водата и водата се усвоява веднага, тъй като притежава биологична съвместимост по този параметър. Ако питейната вода има ОРП със стойност по-ниска от ОРП на вътрешната среда в организма, тя го подхранва с тази енергия, която се използва от клетките като енергиен резерв за антиоксидантна защита на организма от неблагоприятното влияние на външната среда.
GSM. 0877 713 077 | e-mail: coralkami@abv.bg